نکاتی که مؤدیان حقوقی قبل وبعد از ارایٔه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی

می بایست رعایت نمایند،که به شرح ذیل میباشد.

 

1. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های شرکت ها پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر مشمول پرداخت مالیات بانرخ 25% خواهند بود. اشخاص حقوقی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند؛ در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مآخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول میشود.

نکته: به ازای هرده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ مذکور کاسته میشود.

الزامات برخورداری از این بند، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایٔه اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت اعلام شده ازطرف سازمان امور مالیاتی است.«ماده 105»

 

2. تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

طبق ماده 94 روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان، براساس کل فروش کالا وخدمات + سایر درآمدهای آنها پس از کسر هزینه ها و استهلاک حاصل میشود. طبق ماده 95 اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقوقی موظف اند دفاتر و اسناد و مدارک با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند. طبق ماده 97 اشخاص حقوقی موظف اند که در مهلت مقرر اظهارنامه خود را تنظیم و ارایٔه دهند، در غیر اینصورت اگر مؤدی از اریٔه اظهارنامه خودداری نماید سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیاناز طرح جامع مالیاتی، اقدام نماید.

 

3. تکالیف اشخاص حقوقی

ارایٔه اظهارنامه مالیاتی.

پلمپ دفاتر قانونی: اشخاص حقوقی الزامی است قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده؛ به فرض مثال برای عملکرد سال 1399 می بایست تا 1399/12/29 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

پرداخت حق تمبر: اشخاص حقوقی می بایست ظرف دوماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم درهزار حق تمبر را پرداخت نمایند.

نکته: شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند؛ می بایست ظرف مدت دوماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.«ماده 48»

ارایٔه لیست حقوق بگیران: اشخاص حقوقی می بایست هنگام پرداخت و یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق ماده 85 این قانون محاسبه وکسر نموده و ظرف مدت 30 روز همراه با لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نشانی و نام دریافت کنندگان می باشد به اداره امور مالیاتی پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را ارایٔه نمایند.

صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی: اشخاص حقوقی می بایست برای انجام معاملات خود، درصورتحساب ها و قراردادها شماره اقتصادی خود و طرف معامله را درج نمایند.

استفاده از سامانه فروش: طبق تبصره 2 ماده 169 مؤدیان موظف اند از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند.

نکته: مؤدیانی که از طرف سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند؛ معادل 10% مالیات ابرازی به مدت دو سال اول بخشوده میشود وعدم اجرای آن جریمه معادل 2% فروش می باشد.

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده: اشخاص حقوقی موظف اند در نظام هفت گانه مالیات برارزش افزوده ثبت نام نمایند

596

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید