گزارشات فصلی باعناوین دیگری مانند گزارشات فصلی موضوع ماده 169 گزارشات فصلی، صورت معاملات فصلی و… ذکر می شود.

همه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول از بابت درآمد/ فروش کالا/ خدمت، باید گزارشات فصلی خود را هر فصل (3ماه) یکبار وحداکثر 45 روز بعد از پایان هرفصل، گزارش فصلی مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند که ارسال به موقع انها می تواند از جرایم متعاقب ارسال با تاخیر جلوگیری کند.

همه شرکت ها باید فهرست معاملات خود را به امور مالیاتی تسلیم کند، همچنین صورت حساب صادره شماره مربوط به به خود را در فرم ها و اوراق درج نماید.که این عمر باعث شفافیت نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و دارایی مدیان و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی میشود.

نکته:عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی برای معاملات خود مشمول جریمه 2درصد از مبلغ کل معامله می شود.

 

مشاغلی که مشمول ماده 169 قانون مالیات های مستقیم می شوند:

مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم تفسیم میشوند، که طبق ماده 169 مشاغل گروه اول و دوم مشمول ماده 169 مکرر میشوند. مشاغل گروه اول، افرادی هستند که طبق قانون باید معاملات خود را در دفاتر قانونی روزنامه و دفتر کل ثبت کنند

مشاغل گروه دوم افرادی هستند که موظفند معاملات خود را در دفاتر درامد و هزینه ثبت کنند.

 

در گزارشات فصلی نیازی به گزارش مبالغ تحت عنوان زیر نیست:

  • حق ثبت
  • حق تمبر
  • حقوق گمرکی
  • حقوق دستمزد
  • جریمه یا خسارت
  • انواع عوارض ومالیات به استثناء ارزش افزوده
  • وجوه پرداختنی بابت حق نگهداری یا شارژ ساختمان.

107

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید